Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Προσλήψεις Δήμου Μεγαλόπολης


Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2015, καθώς και τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2015 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών των  ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών του Δήμου Μεγαλόπολης (καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης – αποχέτευσης), ήτοι:

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μηνών, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας, για τις εξής ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

- ΔΕ Υδραυλικών, άτομα ένα (1)
- ΔΕ Τεχνικών Οχημάτων (μηχανοτεχνίτης αυτοκινήτων), άτομα ένα (1)
- YE Εργατών Καθαριότητας, άτομα δύο (2)
- ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, άτομα δύο (2)
- ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, άτομα ένα (1)

διότι με την πρόσληψή τους θα δημιουργηθούν επιπλέον συνεργεία αποκατάστασης βλαβών και οι υπηρεσίες θα λειτουργούν αποτελεσματικότερα.

Κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού σε όλες τις ανταποδοτικές υπηρεσίες (καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης – αποχέτευσης) του Δήμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μηνών, για τους παρακάτω λόγους:
- Στο Δήμο Μεγαλόπολης υπηρετεί ένας (1) ΔΕ Υδραυλικός, δύο (2) ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, επτά (7) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, κανένας ΔΕ Τεχνικός Οχημάτων (μηχανοτεχνίτης αυτοκινήτων) και ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα .

- Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 αναστέλλονται μέχρι 31-12-2016 οι προσλήψεις και οι διορισμοί μονίμου και ΙΔΑΧ προσωπικού των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων

- Ο Δήμος Μεγαλόπολης αποτελείται από μια (1) Δημοτική Κοινότητα, εξήντα (60) Τοπικές Κοινότητες και είκοσι ένα (21) οικισμούς που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, δυσκολεύουν και μειώνουν το έργο των υπηρεσιών καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης – αποχέτευσης αφού πολλές από τις εργάσιμες ώρες καταναλώνονται σε μετακινήσεις. Επιπλέον κατά τους θερινούς μήνες στην περιοχή ευθύνης του Δήμου δημιουργούνται αυξημένες ανάγκες καθώς παρουσιάζεται πληθυσμιακή αύξηση.

Η Δημοτική Αρχή δίνει ιδιαίτερη σημασία και μέριμνα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου.

Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ και τη σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η δαπάνη που θα προκύψει από τις προσλήψεις του ως άνω προσωπικού, συνολικού ποσού 80.500,00 €, για το διάστημα των 8 μηνών, θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου.

Συγκεκριμένα θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015, όπου αρχικά κατά τη σύνταξή του έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις για την καταβολή των αποδοχών και των εργοδοτικών εισφορών έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, και θα προβλεφθεί και κατά το επόμενο οικ. έτος εφόσον η διάρκεια της σύμβασης του προσωπικού παραταθεί πέραν της 31/12/2015, ήτοι:

α) Τον Κ.Α 25-6041 των εξόδων του Π/σμού οικ. έτους 2015, το ποσό των 22.000,00€, όπου έχει αρχικά γραφεί με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης», για την καταβολή αποδοχών έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης.

β) Τον Κ.Α. 25-6054 των εξόδων του Π/σμού οικ. έτους 2015, το ποσό των 4.000,00€, όπου έχει αρχικά γραφεί με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» των εξόδων οικ. Έτους 2015 στον οποίο έχει εγγραφεί το ποσό 4.000,00€, για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών του έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης.
γ) Τον Κ.Α. 20-6041 των εξόδων του Π/σμού οικ. έτους 2015, το ποσό 43.500,00€, όπου έχει αρχικά γραφεί με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού», για την καταβολή αποδοχών έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

δ) Τον Κ.Α. 20-6054.001 των εξόδων του Π/σμού οικ. έτους 2015, το ποσό 11.000,00€, όπου έχει αρχικά γραφεί με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού», για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών του έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Γ. Η παρούσα απόφαση, από τη λήψη της οποίας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.
Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου (1) κ. Λαμπρόπουλου, επικεφαλής της παράταξης της πλέον ελάσσονος μειοψηφίας, ο οποίος καταψηφίζει την πρόταση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού του Δήμου με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, καθότι κατέθεσε πρόταση για τη στελέχωση όλων των υπηρεσιών του Δήμων με προσωπικό πλήρους απασχόλησης σε μόνιμες θέσεις εργασίας, με πλήρη μισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καθώς και χρηματοδότηση όλων των υπηρεσιών και παροχών από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τέλη, φόρους, χαράτσια για το λαό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog