Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Δήμος Τρίπολης: Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι το Δ.Σ. του Δήμου θα προβεί στην επιλογή ενός προσώπου, ως συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, στην τακτική συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 στην αίθουσα «Αλεξόπουλου Παναγιώτη» του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο β’ όροφο.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης περιγράφονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 77 του Ν.3852/2010.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ 
Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα, που προβλέπονται ειδικότερα στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής (άρθρο 77 παρ. 1).

Στη δήλωση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία : 
α. Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας).

β. Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο).

γ.Βιογραφικό σημείωμα σε έξι αντίγραφα, στο οποίο θα αναφέρονται οι επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες των υποψηφίων καθώς και κάθε άλλο επικουρικό στοιχείο, που οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν χρήσιμο για την επιλογή τους.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 14 του Ν. 3852/2010.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης (www.tripolis.gr).


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog