Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Παράταση Αδειών Τέλεσης ΑγώνωνΤΡΙΠΟΛΗ   13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
                   
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: ΟΙΚ/72

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 131/2010 ΦΕΚ 224/Α/2010 «Οργανισμός Λειτουργίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56Α  του Ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε από τις όμοιες του Ν.4049/2012.
5. Την αριθμ.. 46596/2004 (ΦΕΚ 1793/Β/2004) ΚΥΑ «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν.2725/1999 ..» όπως τροποποιήθηκε α) από την αριθμ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.28688/2014 ΦΕΚ 2408/Β/10-9-2014 σύμφωνα με την οποία παρατάθηκε η ημερομηνία αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων μέχρι 8/2/2015 και β) από την αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΤΠΑΑΕ/32112/2019/345/206/9-10-2015 ΦΕΚ 216/Β/2015 σύμφωνα με την οποία παρατάθηκε η ημερομηνία αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων μέχρι 30-6-2015.
6. Τις χορηγηθείσες άδειες τέλεσης αγώνων στα  πάσης φύσεως αγωνιστικά τμήματα των αθλητικών φορέων χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου, που διεξάγουν εντός έδρας αθλητικές συναντήσεις για τις ανάγκες των πάσης φύσεως πρωταθλημάτων  αγωνιστικής περιόδου  2014-2015, οι οποίες έληξαν  στις 8/2/2015  βάσει της αριθμ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.28688/2014 ΦΕΚ 2408/Β/10-9-2014 σχετικής απόφασης.
7. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το αριθμ. 5 σχετικό παρατάθηκε η προθεσμία αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων μέχρι 30-6-2015
8. Το γεγονός ότι από τη απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε την προθεσμία άδεια τέλεσης αγώνων  στα  πάσης φύσεως αγωνιστικά τμήματα αθλητικών φορέων, χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου,  που διεξάγουν εντός έδρας αθλητικές συναντήσεις για τις ανάγκες των πάσης φύσεως πρωταθλημάτων  αγωνιστικής περιόδου  2014-2015 από 8/2/2015 μέχρι 30-6-2015 αφού σύμφωνα με το  σκεπτικό της παρούσας πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία σχετικά με τη χρήση της αθλητικής εγκατάστασης.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο Διαύγεια.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ με την παράκληση να ενημερώσουν τα Αστυνομικά τμήματα ευθύνης τους

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ για ενημέρωση των ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ανάρτηση στην ιστοσελίδας της Περιφέρειας. Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog