Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απόφαση της 11-02-2015 για Tax Ruling


ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ


11.2.2015

σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού

για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα και αποτελέσματος (2015/2566(RSO))

Διάσκεψη των Προέδρων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
001-001        002-002
-------------------------------------------------------
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα και αποτελέσματος (2015/2566(RSO))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής να διερευνήσει την πρακτική του «tax ruling» στο πλαίσιο των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων σε όλα τα κράτη μέλη,

–       έχοντας υπόψη την υποχρέωση όλων των κρατών μελών βάσει των φορολογικών κανόνων της ΕΕ να κοινοποιούν, με αυθόρμητη ανταλλαγή, σε άλλα κράτη μέλη πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling», ιδιαίτερα εάν η πρακτική αυτή ενδέχεται να συνεπάγεται απώλεια φορολογικών εσόδων στο άλλο κράτος μέλος ή μείωση φόρου από εικονικές μεταφορές κερδών εντός ομάδων επιχειρήσεων,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 197 του Κανονισμού του,

1.      αποφασίζει να συστήσει ειδική επιτροπή για τις φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα και αποτελέσματος προκειμένου να εξετάσει την πρακτική που ακολουθείται κατά την εφαρμογή του δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων και του φορολογικού δικαίου της ΕΕ σε σχέση με τις φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος που λαμβάνονται από κράτη μέλη, εάν η πρακτική αυτή αποτελεί προφανώς πράξη κράτους μέλους ή της Επιτροπής·

2.      αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α)     να αναλύσει και να εξετάσει την πρακτική που ακολουθείται κατά την εφαρμογή του άρθρου 107 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ όσον αφορά τις φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα και αποτελέσματος που έχουν λάβει τα κράτη μέλη μετά την 1η Ιανουαρίου 1991·

β)     να αναλύσει και να αξιολογήσει την πρακτική της Επιτροπής να εξετάζει διαρκώς, βάσει του άρθρου 108 ΣΛΕΕ, όλα τα καθεστώτα ενισχύσεων που υφίστανται στα κράτη μέλη, να προτείνει στα κράτη μέλη κατάλληλα μέτρα που απαιτεί η προοδευτική ανάπτυξη και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να ελέγχει κατά πόσον η ενίσχυση που χορηγείται από ένα κράτος ή με κρατικούς πόρους συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά και δεν εφαρμόζεται καταχρηστικώς, να αποφασίζει ότι το εν λόγω κράτος οφείλει να καταργήσει ή να τροποποιήσει την ενίσχυση αυτή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν το εν λόγω κράτος δεν συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με ισχυρισμούς, οδήγησε σε υψηλό αριθμό φορολογικών συμφωνιών τύπου «tax ruling» που δεν συμβιβάζονται με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ·

γ)      να αναλύσει και να εξετάσει κατά πόσον τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους οι οποίες ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 1991 και ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 της 22ας Μαρτίου 1999(1) για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 108 ΣΛΕΕ, ιδίως την υποχρέωσή τους να συνεργάζονται και να παρέχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα·

δ)     να αναλύσει και να εξετάσει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1977 περί της αμοιβαίας συνδρομής των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των αμέσων φόρων(2) και στην οδηγία 2011/16/ΕΕ, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799(3), σχετικά με την υποχρέωση των κρατών μελών από 1ης Ιανουαρίου 1991 να κοινοποιούν σε άλλα κράτη μέλη, με αυθόρμητη ανταλλαγή, πληροφορίες σχετικά με φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling»·

ε)      να αναλύσει και να αξιολογήσει την πρακτική της Επιτροπής όσον αφορά την ορθή εφαρμογή των οδηγιών 77/799/ΕΟΚ και 2011/16/ΕΕ σε σχέση με την κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling», με αυθόρμητη ανταλλαγή, σε άλλα κράτη μέλη·

στ)    να αναλύσει και να αξιολογήσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις αρχές της καλόπιστης συνεργασίας που κατοχυρώνονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ, όπως είναι οι υποχρεώσεις τους να διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση των καθηκόντων της και να απέχουν από τη λήψη οιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης, δεδομένης της, σύμφωνα με ισχυρισμούς, μεγάλης κλίμακας επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που διευκολύνεται από κράτη μέλη, και τις πιθανές σημαντικές επιπτώσεις που είχε ο σχεδιασμός αυτός στα δημόσια οικονομικά της ΕΕ και εντός αυτής·

ζ)      να διατυπώσει οιεσδήποτε συστάσεις θεωρεί απαραίτητες για το εν λόγω ζήτημα·

3.      αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή θα αριθμεί 45 μέλη·

4.      αποφασίζει ότι η διάρκεια της εντολής της ειδικής επιτροπής θα είναι έξι μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.


(1)
ΕΕ L 83, 27.3.1999, σ. 1.
(2)
ΕΕ L 336, 27.12.1977, σ. 15.
(3)
ΕΕ L 64, 11.3.2011, σ. 1.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog