Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δήμου Μεγαλόπολης: δείτε οικονομικά στοιχεία για 3 έργα - Απάντηση Σ. Τσιριγώτη 1.
Αναθέτει απευθείας στον προμηθευτή  CHEMiTEC.....
που εδρεύει στην Αθήνα (Σπύρου Βρεττού 23 Αχαρνές - Αθήνα 13671)
.......
την Προμήθεια
«Προμήθεια αντικαθαλατωτικού πρόσθετου μονάδας αφαλάτωσης Δήμου Μεγαλόπολης
4.889,25 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%)

ΣΧΟΛΙΟ:
γιατί  στην  Αθήνα;
δεν πέρασε πολύς καιρός  που  για  το  ίδιο  ακριβώς  θέμα
διαμαρτυρόντουσαν  ντόπιοι  προμηθευτές
και  ο κ. Τσιριγώτης τότε... στηλίτευε δικαιολογημένα αυτήν την επιλογή
του τότε Δημάρχου  Π.Μπούρα.....
------------------------------------------------------
2.
Αναρτήθηκαν οι  αναλυτικοί  πίνακες για Καρναβάλι  6.885,93
και  Άρση  Βαρών   4.209,91 €

ΣΧΟΛΙΟ:
Τα  οικονομικά  στοιχεία    ακριβώς  τα  είχε  ανακοινώσει
στο  ΔΣ  ο  αρμόδιος  δημοτικός  σύμβουλος  Γιώργος  Μαρκολιάς,
σχολιάζοντας  θετικά  το  ιδιαίτερα  χαμηλό  κόστος  και  για  τις  2  εκδηλώσεις.
Εκκρεμεί  βέβαια  η  δημοσίευση  των  ακριβών  ποσών και  κατανομής  τους
από  τις  χορηγείες   στις  2  εκδηλώσεις

-------------------------------------
Απάντηση Σ. Τσιριγώτη

                                                                                                                                 Προς
                                                                                                          Μεγαλόπολη FM 103.1                                                  
Σήμερα 2/03/2015 στην ιστοσελίδα  του σταθμού σας  αναρτήσατε σχόλιο  που αφορούσε την προμήθεια αντικαθαλατωτικού πρόσθετου μονάδας αφαλάτωσης  του  Δήμου Μεγαλόπολης αναφέροντας    ΄΄γιατί  στην  Αθήνα;  δεν πέρασε πολύς καιρός  που  για  το  ίδιο  ακριβώς  θέμα διαμαρτυρόντουσαν  ντόπιοι  προμηθευτές και  ο κ. Τσιριγώτης τότε... στηλίτευε δικαιολογημένα αυτήν την επιλογή  του τότε Δημάρχου  Π.Μπούρα.....΄΄  υπονοώντας ότι είμαι ανακόλουθος, δηλ. άλλα έλεγα και ψήφιζα το 2014 στο Δ.Σ για την συγκεκριμένη προμήθεια και άλλα το 2015.                                                                                                                                              
Για την αποκατάσταση της αλήθειας και προς ενημέρωση δική σας και των αναγνωστών της ιστοσελίδας του  Μεγαλόπολη FM σας στέλνω την  71/2014 απόφαση του Δ.Σ. και παρακαλώ να την  αναρτήσετε.                                                                                                                                                      
Θα παρακαλέσω στο μέλλον να ελέγχετε πιο καλά τις πληροφορίες σας.
           
Σας ευχαριστώ

                                                             ΣΠΥΡΟΣ  ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ                                                                                                               ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                                     
π. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η σχετική απόφαση του Δήμου Μεγαλόπολης:
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του της
διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ. και της αριθμ. 11389/23-3-1993
απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ (Ε.Κ.Π.-
ΟΤΑ)», τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και την ανωτέρω εισήγηση,

ΟΜΟΦΩΝΑ:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας Αντικαθαλατωτικού Πρόσθετου Μονάδας
Αφαλάτωσης (αντιστρόφου οσμώσεως), κατάλληλο για μονάδες παραγωγής πόσιμου νερού,
συνολικού ποσού 4.889,25 €, ήτοι ποσού 3.975,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% (914,25€), που θα γίνει
με απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της
αριθμ. 11389/93 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
ΟΤΑ», την περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα περιέχονται σε απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής και θα υποκαθιστούν τη μελέτη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 22
του Ν. 3536/2007, με τις οποίες κυρώθηκαν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.
3463/2006 του Δ.Κ.Κ., για τη μονάδα αφαλάτωσης του νερού της γεώτρησης «Βρυόρεμα», προς
αποφυγή καθαλατώσεων επί των μεμβρανών της μονάδας αντίστροφης όσμωσης, με σκοπό τη
βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης και την προστασία της δημόσιας υγείας
των κατοίκων της περιοχής.

Η δαπάνη της προμήθειας Αντικαθαλατωτικού Πρόσθετου Μονάδας Αφαλάτωσης
(αντιστρόφου οσμώσεως), συνολικού ποσού 4.889,25 €, θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-6662.003,
των εξόδων του Π/σμού οικ. έτους 2014, όπου έχει γραφεί πίστωση 15.000,00 € με τίτλο
«Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Δ.Ε. Φαλαισίας», από
ιδίους πόρους του Δήμου.

Β. Συγκροτεί Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών Ε.Κ.Π.-
ΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας Αντικαθαλατωτικού Πρόσθετου Μονάδας
Αφαλάτωσης (αντιστρόφου οσμώσεως), συνολικού ποσού 4.889,25 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 23%, που θα γίνει με απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του της αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης περί ΕΚΠΟΤΑ και την τεχνική
περιγραφή και τις προδιαγραφές της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, μετά τη διενέργεια
κλήρωσης, σύμφωνα με το από 1929/04.02.2014 Πρακτικό, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26
του Ν. 4024/2011, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους:

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παναγοπουλου Σοφία, ως Πρόεδρος,
2. Αργυρόπουλος Σωτήριος, ως μέλος
3. Τριαντάφυλλος Παναγιώτης, ως μέλος

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Συρμόπουλος ΄Αγγελος, ως Πρόεδρος.
2. Σέμπος Θεόδωρος, ως μέλος.
3. Κοκοσιούλης Παναγιώτης, ως μέλος.

Η ανωτέρω επιτροπή ορίζεται για τη συγκεκριμένη προμήθεια, σύμφωνα με την αριθμ.
11389/23-3-1993 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί Ενιαίου Κανονισμού
Προμηθειών ΟΤΑ (Ε.Κ.Π.-ΟΤΑ)» και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.
4024/2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 71/2014.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως κατωτέρω.


Ο Δήμαρχος                                         Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                   Τα Μέλη
Παναγιώτης Γ. Μπούρας                   Βασίλειος Κανέλλος        

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ.
 

25 σχόλια:

 1. Γιατί αναρωτιέστε;
  Τότε ήταν προεκλογική περίοδος. Τώρα ΨΗΦΙΣΑΜΕ... όπως λέει και το ανέκδοτο.
  Τότε τα έκανε ο Μπούρας και δεν ήταν νόμιμα. Τώρα τα κάνουν άλλοι και τα κάνουν νόμιμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γιωργία μου μία από τα ίδια,νομίσαμε ολοι οτι κάτι θα αλλάξει,αλλα μάταια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Να φάνε και οι Καλαματιανοί ρε παιδιά,αφού πηραμε τις εκλογές με σύνθημα κανένας ξένος για δουλεία στην Μεγαλόπολη τώρα που βγήκαμε το ξεχάσαμε όπως όλα.
  Η εκτέλεση του έργου: Τσιμεντόστρωση κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Γέφυρας, θα
  γίνει με απευθείας ανάθεση.

  2. Ανάδοχος ορίζεται ο κ............................... που είναι
  γραμμένος στα Μ.Ε.Ε.Π. με αριθμό - 116371 - και ΑΦΜ 111627991 ΔΟΥ Καλαμάτας.

  3. Ψηφίζουν πίστωση 4.999,38 EURO σε βάρος του Κ.Α. 30-7332.005 του σκέλους των
  εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015, με τίτλο: Τσιμεντόστρωση
  κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Γέφυρας, για την εξόφληση της δαπάνης εκτέλεσης του ανωτέρω
  έργου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:11374/19-06-2014
   Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο €:7. 199,69 ΜΕ Φ.Π.Α )
   Μεταξύ του Δημάρχου Μεγαλόπολης κ. Παναγιώτη Γ. Μπούρα και της επιχείρησης .............................. δ.τ. .............., που είναι γραμμένη στα Μ.Ε.Ε.Π. με Αριθμό 22584, Α.Φ.Μ. 998820060 Ε΄ Δ.Ο.Υ. Πειραιά και Ταχ. Δ/νση: Αριστοφάνους 35 , 18757 Αμφιάλη συμφωνήθηκαν τα παρακάτω: Σήμερα την δεκάτη ένατη (19η) του μήνα Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και

   Διαγραφή
  2. Χωρίς καμία διάθεση να τους υπερασπιστώ, η εταιρία που γράφεις, αν δεν το γνωρίζεις, έχει έδρα στην Αμφιάλη αλλά δραστηριοποιείται στη Μεγαλόπολη για χρόνια. Και δίνει εργασία και χρήμα στην τοπική κοινωνία.

   Διαγραφή
  3. Προς ακριβή εικόνα των αναφορών σας...
   Για το συγκεκριμένο έργο ψάξαμε και βρήκαμε 2 αναρτήσεις στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μεγαλόπολης

   Την αρχική
   https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/v/5dda2b68-434c-4700-8906-234e49e30142/document?inline=true και

   την διόρθωσή της
   https://diavgeia.gov.gr/doc/74%CE%A4%CE%97%CE%A9%CE%9B8-4%CE%A7%CE%A9?inline=true


   Διαγραφή
 4. Να φάνε και οι Καλαματιανοί ρε παιδά,αφού πηραμε τις εκλογές με σύνθημα κανένας ξένος για δουλεία στην Μεγαλόπολη τώρα που βγήκαμε το ξεχάσαμε όπως όλα.
  Η εκτέλεση του έργου: Τσιμεντόστρωση κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Γέφυρας, θα
  γίνει με απευθείας ανάθεση.

  2. Ανάδοχος ορίζεται ο κ............................... που είναι
  γραμμένος στα Μ.Ε.Ε.Π. με αριθμό - 116371 - και ΑΦΜ 111627991 ΔΟΥ Καλαμάτας.

  3. Ψηφίζουν πίστωση 4.999,38 EURO σε βάρος του Κ.Α. 30-7332.005 του σκέλους των
  εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015, με τίτλο: Τσιμεντόστρωση
  κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Γέφυρας, για την εξόφληση της δαπάνης εκτέλεσης του ανωτέρω
  έργου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:11374/19-06-2014
   Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο €:7. 199,69 ΜΕ Φ.Π.Α )
   Μεταξύ του Δημάρχου Μεγαλόπολης κ. Παναγιώτη Γ. Μπούρα και της επιχείρησης .................... δ.τ. ................., που είναι γραμμένη στα Μ.Ε.Ε.Π. με Αριθμό 22584, Α.Φ.Μ. 998820060 Ε΄ Δ.Ο.Υ. Πειραιά και Ταχ. Δ/νση: Αριστοφάνους 35 , 18757 Αμφιάλη συμφωνήθηκαν τα παρακάτω: Σήμερα την δεκάτη ένατη (19η) του μήνα Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και

   Διαγραφή
 5. Πάμε και τις αναθέσεις για τις μελέτες σε ένα άτομο και στην Τρίπολη εννοείτε:

  Γεωλογική μελέτη για την αντιμετώπιση φαινομένων ερπυσμών, καθιζήσεων και κατολισθήσεων στις Τ. Κ. – Δ. Ε. Φαλαισίας» 11.408,25

  Υδρογεωλογική μελέτη για την αξιοποίηση των πηγών ύδρευσης Δ. Ε. Μεγαλόπολης και Φαλαισίας 8.364,00

  Γεωλογική μελέτη για την ανόρυξη γεωτρήσεων υδρευτικής χρήσης στις Τοπικές Κοινότητες Δ. Ε. Μεγαλόπολης 8.364,00

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. γελάνε και οι πέτρες, ακόμα μια επική μπαρούφα από τους γνωστούς-άγνωστους ανώνυμους σχολιαστές και τον μεγαλόπολη φμ που τους δίνει βήμα.
  έγραψε ο άλλος τον πόνο του και την έβγαλε την χολή του, χωρίς να γνωρίζει ποιός υπέγραψε και ποιός έκανε την προμήθεια και ο σταθμός το ασπάστηκε αμέσως και το έβγαλε στον αέρα ,χωρίς να το διασταυρώσει όπως όφειλε.
  Πριν βγάλουμε μια δημοσίευση φροντίζουμε να τσεκάρουμε πρώτα.
  Προφανώς η λέξη δεοντολογία δεν υπάρχει στο λεξικό σας.
  Εσείς την δουλειά σας κάνετε απλά....!!
  Τώρα βέβαια σας την φόρεσε ο Τσιριγώτης και όλοι καταλαβαίνουμε για ποιό λόγο σας φώναζε κυρία γεωργία στο προχθεσινό συμβούλιο.
  Αλλά δεν βλέπω να ζητάει κανείς συγνώμη για το λάθος, το περνάτε και αυτό στο ντούκου όπως πολλά άλλα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Afta apo pano file gia tis meletes kai ton kalamatiano einai kai afta baroufes????

   Διαγραφή
  2. απαντώ στον 3.42
   καλά σοβαρολογείς; της την φόρεσε της Γεωργίας;
   έτσι το βλέπεις εσύ μπράβο σου!
   το ότι ψήφισε και αυτός να ψωνίσει ο μπούρας από την Αθήνα, τον κάνει ωραίο και κύριο;
   όλες τις φορές που ούρλιαζε για τις αναθέσεις εκτός μεγαλόπολης ή κολητούς του Μπούρα ήταν άλλος τσιριγώτης
   Ρε δεν ωτρεπόμαστε....
   Γεωργία μακριά από την δεοντολογία τους
   συνέχισε να βγάζεις ότι μπορείς και όσο αντέχεις με τόσους "άσπονδους φίλους" που έχεις
   και έχει ο θεός και για εμάς τους μεγαλοπολίτες κάτι θα γίνει που θα πάει

   Διαγραφή
 7. μετα το ρευμα θα σας κοψουμε και το ιντερνετ,,,αμεεεεε!!!!!που τα λετε ολα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αστο το ρευμα μην το σκαλιζεις , αρκετες δεκαδες χιλιαδες ευρω εχουν πληρωσει οι μεγαλοπολιτες για τον σταθμο.αλλά δεν ειναι μονο το ρευμα, υπαρχουν αρκετες παρανομιες που εχουν γινει στο ευλογημενο βουνο που λεγεται τσεμπερου.το γελιο ειναι οτι πριν πολλα χρονια καποιοι ειχαν κλεισει τον ραδιοdj για πιο ασημαντα πραγματα. αλλα δεν προκειται κανεις να κανει τιποτα, ολοι φοβουνται μην πεσουν στα χερια της γεωργιας η μαλλον στο στομα της.
   και εχει ενα στομααααααα, ειναι μην σε βαλει μπροστααααα
   Δημοσθενη και Γεωργια μην καυχιεστε και πολυ γιατι αν αρχισουμε να περιγραφουμε τις παρανομιες σας θα αλλαξουν τα δεδομενα
   μπορει οι ΑΙΡΕΤΟΙ μας μεχρι σημερα να σας καλυπταν για τους δικους τους λογους.
   υπαρχουν ομως στην μεγαλοπολη και καποιοι που δεν σας φοβουνται

   Διαγραφή
  2. σε έχουμε καταλάβει κύριε Κ .....
   για βάλε και το ονοματάκι σου αν θες όπως το βάζουν αυτοί κάθε μέρα
   και μετά μίλα να δούμε τι απολογισμούς κάνεις εσύ
   που τοχετε βρει βαράτε το σταθμό
   σας καταλάβαμε πια
   τον σταθμο τον αγαπάτε όλοι όταν ειστε στα ζόρια και θέλετε φωνή
   όταν έχετε εξουσία στα χερια σας σας ξυνίζει γιατί δεν σας λιβανίζει όπως κάτι άλλα καλόπαιδα
   αλλά δεν φταιτε εσεις φταιμε εμεις που δεν σας παίρνουμε με τις πέτρες

   Διαγραφή
  3. @ 4 Μαρτίου 2015 - 1:46 π.μ.

   Ο ραδιοφωνικός σταθμός που αναφέρεις έκλεισε γιατί πολύ απλά δεν πληρούσε τις αντίστοιχες διατάξεις του νόμου. Η απόφαση για το οριστικό κλείσιμο πάρθηκε από το ΕΣΡ (τελική απόφαση 378/25.7.2006). Βάση του τότε νόμου Ν. 2778/1999 λοιπόν όσοι ραδιοφωνικοί σταθμοί λειτουργούσαν έως την 1-11-1999 θεωρούνταν ως νομίμως λειτουργούντες.
   Εάν μπεις εδώ http://www.dj105.gr/ θα δεις κάτω κάτω να αναγράφεται ένα μίνι ιστορικό του σταθμού. Εκεί θα διαβάσεις
   "Το 2001, ο σταθμός έκανε έναρξη στη ΔΟΥ Μεγαλόπολης, στο Επιμελητήριο Αρκαδίας και κατέθεσε αίτηση για χορήγηση άδειας στο Υπουργείο Τύπου"
   Αυτό αμέσως αμέσως μας λέει πως έως το 2001 ο σταθμός ήταν καθαρά πειρατικός, ως εκ τούτου δεν διέθετε τα νόμιμα έγγραφα προς απόδειξη ότι λειτουργούσε την 1-11-1999 όπως όριζε ο νόμος (και δεν λειτουργούσε άλλωστε εκείνη την περίοδο με κανονική ροή προγράμματος, κάτι τριήμερα λειτουργούσαν, ΠΣΚ).
   Γι' αυτό κι έκλεισε οριστικά λοιπόν αφού δεν του χορηγήθηκε άδεια. Όλα τα άλλα περί εσκεμμένου κλεισίματος είναι οι γνωστές νεοελληνικές κλάψες και η μη ανάληψη των προσωπικών ευθυνών. Γι αυτό και λένε "μας έκλεισαν". Εάν ήταν έτσι απλά τα πράγματα θα βάζαμε όλοι από μια κεραία θα εκπέμπαμε έως την Λιβύη και θα δηλώναμε μετά ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών μέσων. Υπάρχουν κανόνες και νόμοι, όταν επιλέγεις να τους γράφεις στα παλιά σου τα παπούτσια μετά δεν φταίνε αυτοί που τους εφαρμόζουν αλλά εσύ. Το 2005 έγινε το πρώτο ξεκαθάρισμα και δεν έκλεισε μόνο αυτός ο σταθμός εκείνη την περίοδο αλλά κι ένα σορό άλλοι, ειδικά στην Αθήνα.
   Ο Μεγαλόπολη fm λειτουργούσε κανονικά θυμάμαι με κανονική ροή προγράμματος διαφημίσεις κτλ. από το 1993, στην σκούπα δηλαδή του 2005 πληρούσε την επίμαχη διάταξη του παραπάνω νόμου.
   Υπάρχουν και εισαγγελείς μεγάλε μπορείς εκεί να καταθέσεις στοιχεία για παρανομίες του Μεγαλόπολη fm, με το να γράφεις εδώ μέσα αοριστίες και κούφιες απειλές τί νομίζεις πως κάνεις ή καταφέρνεις ακριβώς;

   Διαγραφή
  4. Ο Μεγαλόπολη FM λειτουργούσε νόμιμα! Ανέκδοτο!
   Με το ρεύμα στην τσεμπερού να το πληρώνουν οι πολίτες.
   Με μια άδεια που σας επιτρέπει να εκπέμπετε μόνο στον Νομό Αρκαδίας αλλά εσείς έχετε βάλει ΠΑΡΑΝΟΜΟ μηχάνημα με πολύ μεγάλη ισχύ που φτάνει σε 4 νομούς!
   Αλήθεια φίλε νομίζεις ότι ο σταθμός είναι καθόλα νόμιμος; Για ρώτα να δείς τι λένε οι νόμοι και πόσο τους καλύπτει.
   Επίσης να σου πω φίλε μου ότι έγω δεν είπα οτι ο αλλος σταθμός ήταν νόμιμος, είπα ποιοι ήταν οι ρουφιάνοι και οι καταγγέλοντες που έκαναν τις καταγγελίες και τον έκλεισαν.
   Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
   Τις παρανομίες βέβαια τις καλύπτουν παραδόξως όλες οι δημοτικές αρχές μέχρι σήμερα. Τι και να τους βαράει όπως λέτε ο σταθμός, η δουλειά μια χαρά γίνεται!

   Διαγραφή
  5. Το ανέκδοτο είναι οι άνθρωποι όπως εσύ!!!!!!!!!!!
   οι νομοεπιτηρητές που προφυλάσσουν τους ταγούς της εξουσίας
   που ρουφιανεύουν ανώνυμα το ραδιόφωνο που δίνει νόμιμη δουλειά σε ντόπια παιδιά 20 τόσα χρόνια
   που χτυπούν την φωνή όλων μας, που δεν έχουμε τα κότσια να βγούμε να κατακεραυνώσουμε όλουςεσάς
   που μας κοροιδεύουν μέχρι να εκλεγούν και μας αδικούν και μας πατάνε στο λαιμό όταν πια εκλεγούν
   σαν δεν ντρέπεσαι
   εγω αν ήμουν στην θέση τους στο σταθμό θα τα παράταγα όλους και όλα να πάνε κατά διαόλου
   απορώ με την υπομονή τους και θαυμάζω το κουράγιο τους
   για πόσο ακόμα ;;;;

   Διαγραφή
  6. @5 Μαρτίου 2015 - 12:06 μ.μ.

   Είμαι αυτός που έγραψε το σχόλιο 5 Μαρτίου 2015 - 7:22 π.μ.
   Καλό είναι φίλε μου να κοιτάξεις πρώτα να ενημερωθείς για το πώς έχουν τα πράγματα, τί ισχύει νομικά, ποιος επενέβη το 2005 στα ραδιοτηλεοπτικά με μια επιχείρηση σκούπα (ήταν το ίδιο το κράτος και έδρασε πανελλαδικά, όχι μόνο στην Μεγαλόπολη) και για το ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις στον κλάδο αυτό.
   Το ποιοί θεωρούνται νομίμως λειτουργούντες καθώς επίσης και το σε ποιές συχνότητες εκπέμπουν και σε τί εμβέλεια καθορίζονται από τους αντίστοιχους νόμους. Την εποπτεία και τις αποφάσεις στον κλάδου αυτού τις έχει αποκλειστικά το ΕΣΡ, κανένας Δήμαρχος και κανένας άλλος.
   Οπότε μην γράφεις ανοησίες.
   Αποκλείεται τόσα χρόνια να εκπέμπει ο Μεγαλόπολη fm παράνομα και σε τόσους νομούς μάλιστα όπως εσύ αναφέρεις. Όσο και να ήθελαν οι τοπικοί άρχοντες να καλύψουν ένα σταθμό της Μεγαλόπολης υπάρχουν και οι ανταγωνιστές του ραδιοφωνικοί σταθμοί σε άλλες περιοχές που αυτός εκπέμπει που οι ιδιοκτήτες τους δεν είναι δυνατόν να κάθονταν με σταυρωμένα τα χέρια.
   Δεν έχω καμία σχέση με τον Μεγαλόπολη fm, αλλά από την στιγμή που γνωρίζω κάποια πράγματα, ξέρω να διαβάζω νόμους και γνωρίζω που θα βρω δεδομένα και αποφάσεις, δεν μπορώ παρά να γράψω αυτά που ισχύουν.
   Για το ηλεκτρικό δεν ξέρω τί γίνεται, αυτό αφορά φαντάζομαι τον σταθμό και την ΔΕΗ (τον καταναλωτή και τον πάροχο δηλαδή). Ξέρω όμως πως το 1995 είχα πάει στον Μεγαλόπολη fm με τον πατέρα μου για να καταχωρήσουμε μια διαφήμιση, θυμάμαι πως πληρώσαμε το αντίτιμο και η διεύθυνση του σταθμού έκοψε νόμιμη απόδειξη. Αυτό σημαίνει πως δήλωναν έσοδα από τον σταθμό, που σημαίνει με την σειρά του πως λειτουργούσε κανονικά και με τον νόμο ενώ αργότερα πληρούσε τις διατάξεις του νόμου Ν.2778/1999.
   Αυτά που λες περί ρουφιάνων καταρρέουν και από τις αποφάσεις του ΕΣΡ για το κλείσιμο του άλλου σταθμού στις οποίες αναγράφεται και το όνομα ενός Βουλευτή από την Τρίπολη ο οποίος είχε παρέμβει. Ο βουλευτής από την Τρίπολη είχε παρέμβει για λογαριασμό του Μεγαλόπολη fm ή για λογαριασμό ραδιοφωνικών σταθμών της Τρίπολης (μεγαλύτερα συμφέροντα); Εσύ τί λες;
   Παρακάτω παραθέτω και τις δημοσιευμένες αποφάσεις του ΕΣΡ για τον συγκεκριμένο σταθμό. Πατάς πάνω στο αριθμό της απόφασης (με μπλέ χρώμα) και κατεβάζεις την απόφαση σε pdf αρχείο. Σε αυτές φαίνεται ξεκάθαρα ο ερασιτεχνισμός πάνω σε νομικά θέματα που είχαν οι άνθρωποι του σταθμού (στις 3 πρώτες εμφανίζεται ως υπεύθυνος συγκεκριμένο άτομο, που ξέρουμε όλοι φαντάζομαι στην Μεγαλόπολη πόση σχέση έχει με ραδιοφωνικούς σταθμούς και ηλεκτρονικά και στην τελευταία εμφανίζεται ως υπεύθυνος κάποιος που πραγματικά είχε σχέση με τον σταθμό, αλλά κάπως αργά) ενώ φαίνεται και ποιοι ήταν οι "ρουφιάνοι"
   http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%95%CE%BC%CE%B2%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&station=24ec27c257fa1e7983571826e98263e5&ekpompes=&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc

   http://www.esr.gr/arxeion-xml/pages/esr/esrSite/listweb?last_clicked_id=&no_of_links=2&date_all=&date_from=&date_to=&meso=%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82&velocity=%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%95%CE%BC%CE%B2%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&station=7417a52057fa1e7983571826e98263e5&ekpompes=&thema=&ste=&num_apof=&order=date_publ+desc

   Διαγραφή
 8. Ο χαρακτηρισμός "πρώην Δήμαρχος", που εννοείται από το π. Δήμαρχος, σημαίνει ιδιότητα που κάποιος είχε στο παρελθόν, αλλά μπορεί να αποκτήσει και στο μέλλον...Έχει διαφορά από το χαρακτηρισμό "τέως", που σημαίνει ότι κάποιος είχε στο παρελθόν μια ιδιότητα, την οποία αμετάκλητα και οριστικά έχει απωλέσει και δεν πρόκειται στο μέλλον να ξανααποκτήσει... Κάτι θα ξέρει για να (αυτο)χαρακτηρίζεται έτσι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τέως : Ο προηγούμενος
   Πρώην : Αυτός που είχε την συγκεκριμένη ιδιότητα οποτεδήποτε στο παρελθόν.

   Διαγραφή
  2. Λεμε για τον ''κοκο'', τον Γλυξμπουργκ, ο ''τεως βασιλιας''. Εαν ηταν ο προηγουμενος, θα υπηρχε ο επομενος...για ψαξ'το καλυτερα...

   Διαγραφή
 9. Να δινουν καλυτερες προσφορες οι Μεγαλοπολιτες επαγγελματιες για να μπορουν να παιρνουν τις δουλειες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. γιαυτο βρε ουρακοταγκε χαθηκαν τα 50 εκ.ευρω? λαμογιοοοοοοο.
   σε λιγο ανοιγουν τα κελια υπομονη λιγο ακομα.

   Διαγραφή
  2. ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΛΕΣ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΜΙΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΜΑΣ .ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΟΝΩΝΤΕ ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ¨?

   Διαγραφή

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog