Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Το ΕΜΠ ανέλαβε τον έλεγχο ποιότητας πόσιμου νερού στον Δήμο Μεγαλόπολης για το 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης
και
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
.........

Αντικείμενο της σύμβασης - Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου με τίτλο:
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»
. Το έργο συνίσταται στην αποτύπωση της ποιοτικής κατάστασης των υδάτων
του Δήμου Μεγαλόπολης που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση

..........
Για την περίπτωση του ελέγχου καταλληλότητας του νερού ύδρευσης των διαφόρων
πηγών υδροληψίας του Δήμου Μεγαλόπολης, θα γίνει αναλυτικός έλεγχος της
ποιότητας των υδάτων ως προς ένα πλήθος βασικών μικροβιολογικών και
φυσικοχημικών παραμέτρων που αναφέρονται στην ελεγκτική παρακολούθηση
(Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 και οι τροποποιήσεις της).
Ο έλεγχος αυτός θα πραγματοποιηθεί σε δέκα (10)
δείγματα νερού

δέκα διαφορετικών Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
..........

Συνολικά θα ληφθούν και θα αναλυθούν εκατό (100)
δείγματα νερού
εντός του 2015,
τα οποία θα καλύπτουν αφενός μεν τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. σχετικά με τον
απαιτούμενο αριθμό δειγμάτων και επιπρόσθετα θα επιτυγχάνεται πλήρης ποιοτικός
έλεγχος του δικτύου των Τοπικών Κοινοτήτων-Οικισμών του Δήμου.

.......
Αμοιβή
Για την εκτέλεση του συμφωνημένου έργου θα καταβληθεί αμοιβή
συνολικού ύψους δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ
(15.990,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog