Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Πυροσβεστική Υπηρεσία: Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών

Υπ’ αριθ. 1/2015

«Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις».

Ο Διοικητής Περ/κής Δ/σης Πυρ/κών Υπηρεσιών Πελοποννήσου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
     α. Τις παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Α΄137).
     β. Του άρθρου 29 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2 του Ν.2649/1997 (Α΄38).
     γ. Του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εγκαταστάσεων της χώρας» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (Α΄289).
    δ. Του Ν.1845/1989 «Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
    ε. Του Ν.Δ. 3030/1954 «Περί αγροφυλακής» (Α΄244).
  στ. Του Ν.616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Διατάξεων» (Α΄166).
    ζ. Του Π.Δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικίνδυνων (Α΄157).
   η. Της υπ’ αριθ.  12030 Φ.109.1/10-5-1999 Κ.Υ.Α. (Β΄713) «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυρ/κού Σώματος με άλλους εμπλεκόμενους Φορείς στην πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών».
  θ. Της  υπ’ αριθ. 353001/13-4-2000 (ΦΕΚ Β΄566) απόφαση του Πρωθυπουργού για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας».

2. Το άρθρο 3  της υπ’ αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄1459/30-11-2000), όπως  αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.  9Α/2005 Πυρ/κή Διάταξη  (ΦΕΚ Β΄ 1554/10-11-2005) και ισχύει.

3. Τις σχετικές έγγραφες εισηγήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου.

Κ α θ ο ρ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Εκτάσεις στις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι:

   α) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται στις παραγρ. 1,2,3,4 και 5 του Ν. 998/1979.

   β) Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις καθώς και οι βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.998/1979 και
   γ) Οι αγροτικές εκτάσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του Ν.Δ. 3030/1954.

2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν έχουν εφαρμογή στις παρακάτω περιοχές:
    α. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται από  οικισμούς, που προϋπήρχαν του έτους 1923 ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων  των  οικιστικών περιοχών.

        ΟΙ οικοπεδικοί και ακάλυπτοι χώροι που ευρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως και οικιστικών περιοχών, εμπίπτουν στα άρθρα της υπ’ αριθ.  4 Πυρ/κής  Διάταξης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1346/2012).

    β. Στις αλυκές.
    γ. Στους αρχαιολογικούς χώρους και
    δ. Στα λατομεία και ορυχεία.

Άρθρο 2

1. Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  η καύση αγροτικών εκτάσεων από 01-05-2015 έως 31-10-2015, χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5. παράγρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄1459/30-11-2000) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’  αριθ. 9 Α/ 2005 Πυροσβεστική Διάταξη  (ΦΕΚ Β΄1554/10-11-2005) και ισχύει
2. Καθορίζουμε την χρονική περίοδο, από 01-05-2015 μέχρι 31-10-2015, κατά την διάρκεια της οποίας  α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, η χρήση πυρός, στις περιοχές των παραγράφων 1α  και 1β  της παρούσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα Διάταξη ισχύει από την ημερομηνία κοινοποίησής της στις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς.

                                                       Τρίπολη 20 Μαρτίου 2015
                                                  Ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ.  Πελ/σου

                                                         Κωνσταντίνος Δ. Γιόβας  
                                                             Αρχιπύραρχος


                                Ο
               Διοικητής Π.Υ. Τρίπολης

                Θεόδωρος Ι. Λαρέζος
                      Αντιπύραρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog